Dopisanie do spisu wyborców

Informacje na temat sposobu dopisania do spisu wyborców osób w nim nie ujętych

Dopisanie do spisu wyborców w miejscu czasowego pobytu

20‑03‑2014 07:51:29

Wyborca czasowo przebywający poza miejscem zameldowania na pobyt stały (w tym wyborca zameldowany na pobyt czasowy) oraz wyborca nigdzie niezamieszkały, może wziąć udział w głosowaniu w miejscu czasowego pobytu, jeżeli złoży pisemny wniosek o dopisanie do spisu wyborców.
Osoby przebywające czasowo na terenie miasta Świętochłowice powinny złożyć przedmiotowy wniosek w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach, w Wydziale Obsługi Mieszkańców przy ul. Katowickiej 53 (Stanowisko Ewidencji Ludności), najpóźniej w 5. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 20 maja 2014 r.
We wniosku należy podać:
- nazwisko,
- imię (imiona),
- imię ojca,
- datę urodzenia,
- numer ewidencyjny PESEL (w przypadku obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim - nr paszportu lub nazwa i numer innego dokumentu stwierdzającego tożsamość),
- adres zamieszkania.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Dopisanie do spisu wyborców wyborcy niepełnosprawnego w wybranym przez niego obwodzie głosowania

20‑03‑2014 07:51:52

Wyborca niepełnosprawny może zostać dopisany do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania spośród obwodów głosowania dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, na obszarze gminy jego stałego zamieszkania. W tym celu powinien on złożyć pisemny wniosek o dopisanie do spisu wyborców w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach przy ul. Katowickiej 53 (Wydział Obsługi Mieszkańców, Stanowisko Ewidencji Ludności). Wniosek składa się najpóźniej w 14. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 12 maja 2014 r.

We wniosku należy podać:
- nazwisko,
- imię (imiona),
- imię ojca,
- datę urodzenia,
- numer ewidencyjny PESEL (w przypadku obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim - nr paszportu lub nazwa i numer innego dokumentu stwierdzającego tożsamość),
- adres zamieszkania.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Dopisanie do spisu wyborców w dniu wyborów.

19‑03‑2014 10:33:00

W dniu wyborów obwodowe komisje wyborcze dopisują do spisu wyborców jedynie tych wyborców, którzy:

- przedłożą zaświadczenie o prawie do głosowania,
- zostali pominięci w spisie, jeżeli udokumentują, że stale zamieszkują na terenie danego obwodu głosowania, a urząd miasta potwierdzi, że nie otrzymał zawiadomienia o utracie przez nich prawa wybierania lub o wpisaniu do spisu wyborców w innym obwodzie,
- są obywatelami polskimi stale zamieszkującymi za granicą, głosującymi w kraju na podstawie ważnego polskiego paszportu,
- zostali skreśleni ze spisu dla danego obwodu głosowania w związku z wpisaniem do spisu wyborców w szpitalu, domu pomocy społecznej, zakładzie karnym lub areszcie śledczym, jeżeli udokumentują, że opuścili tę placówkę przed dniem wyborów;
- chcą głosować w obwodzie utworzonym w zakładzie opieki zdrowotnej, domu pomocy społecznej, zakładzie karnym lub areszcie śledczym, a przybyli do tej jednostki przed dniem wyborów.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Tomasz Sikorski tel.:32 3491 915 , w dniu:  19‑03‑2014 10:21:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Tomasz Sikorski tel.:32 3491 915 , w dniu:  19‑03‑2014 10:21:00
Data ostatniej aktualizacji:
19‑03‑2014 10:23:45
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie