Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A.


Podmiot

Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A.

Adres

40-161 Katowice, Al. Korfantego 38

Tel/fax

Tel. (32) 201-06-33 Fax. (32) 201-06-34

e-mail

biuro-zarzad@gtl.com.pl

Nr KRS

0000023650

Kapitał zakładowy

137.069.300 zł

Ogólna liczba udziałów/akcji

1.370.693

Liczba udziałów/akcji gminy w Spółce

200

Wartość udziałów/akcji gminy w Spółce

20.000 zł

% udziału Gminy w Spółce

0,014 %

Zarząd

Artur Tomasik - Prezes Zarządu

Norbert Henzel - Wiceprezes Zarządu ds. Inwestycji i Rozwoju

Janusz Gałkowski - Wiceprezes Zarządu

Rada Nadzorcza

Bogumił Sobula

Paweł Szczeszek

Andrzej Dziuba

Marek Akciński

Przemysław Pasierbek

Lechosław Rojewski

Andrzej Hędrzak

Piotr Meler

Adam Wawryniuk

Przedmiot działalności spółki

- działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną

- działalność usługowa związana z leśnictwem

- drukowanie gazet

- pozostałe drukowanie

- działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku

- introligatorstwo i podobne usługi

- produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana

- naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych

- naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych

- naprawa i konserwacja statków powietrznych i statków kosmicznych

- instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia

- realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

- roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych
i niemieszkalnych

- roboty związane z budową dróg i autostrad

- roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej

- roboty związane z budową mostów i tuneli

- roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych

- roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych
i elektroenergetycznych

- roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej

- roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej
i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane

- rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych

- przygotowanie terenu pod budowę

- wykonywanie instalacji elektrycznych

- wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych

- pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

- działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów

- sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia

- pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa

- sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych
i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

- sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona
w wyspecjalizowanych sklepach

- transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski

- działalność taksówek osobowych

- pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej

niesklasyfikowany

- transport drogowy towarów

- transport lotniczy pasażerski

- transport lotniczy towarów

- magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych

- magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

- działalność usługowa wspomagająca transport lądowy

- działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy

- przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych

- działalność pozostałych agencji transportowych

- pozostała działalność pocztowa i kurierska

- hotele i podobne obiekty zakwaterowania

- restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

- ruchome placówki gastronomiczne

- przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)

- pozostała usługowa działalność gastronomiczna

- przygotowywanie i podawanie napojów

- wydawanie książek

- wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)

- wydawanie gazet

- wydawanie czasopism i pozostałych periodyków

- pozostała działalność wydawnicza

- nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych
i abonamentowych

- działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej

- działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej

- działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej

- działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji

- działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi

- pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych
i komputerowych

- przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting)
i podobna działalność

- działalność holdingów finansowych

- leasing finansowy

- pozostałe formy udzielania kredytów

- pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

- działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat

- działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych

- pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne

- kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

- wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

- pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

- zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

- działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych

- stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja

- pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
i zarządzania

- działalność agencji reklamowych

-pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio
i telewizji

- pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych

- pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)

- pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach

- działalność fotograficzna

- pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

- wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek

- wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych

- wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego

- wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

- działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników

- działalność agentów turystycznych

- działalność pośredników turystycznych

- działalność organizatorów turystyki

- działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych

- działalność w zakresie informacji turystycznej

- pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

- działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa

- działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa

- działalność detektywistyczna

- działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach

- działalność centrów telefonicznych (call center)

- technika

- zasadnicze szkoły zawodowe

- pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych
i rekreacyjnych

- pozaszkolne formy edukacji artystycznej

- pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu

- pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

- działalność wspomagająca edukację

- działalność klubów sportowych

- pozostała działalność związana ze sportem

- pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

- pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.

 

 

Informacja wytworzona przez:
Patryk Achtelik
email: p.achtelik@radcy-prawni.com.pl
, w dniu:  04‑10‑2012 10:11:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Lucyna Cylok tel.:32 3491 942 fax: ahadas , w dniu:  04‑10‑2012 10:11:00
Data ostatniej aktualizacji:
05‑12‑2023 13:01:20
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie