PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO


Od 11 sierpnia 2021 roku obowiązują nowe regulacje prawne w zakresie udostępniania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania.

 

Głównym elementem nowelizacji jest wprowadzenie zasad otwartości danych, zasad i trybu udostępniania
i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania przez podmioty, które udostępniają lub przekazują te informacje, warunki ponownego wykorzystywania oraz zasady ustalania opłat za ponowne wykorzystywanie.

 

Informacja sektora publicznego -  każda treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia, w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej, będąca w posiadaniu podmiotów zobowiązanych do udostępniania lub przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania.

 

Ponowne wykorzystywanie - wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne
i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji sektora publicznego w jakimkolwiek celu.

 

Ponownym wykorzystywaniem nie jest udostępnianie lub przekazanie informacji sektora publicznego przez podmiot wykonujący zadania publiczne innemu podmiotowi wykonującemu zadania publiczne wyłącznie w celu realizacji takich zadań.

 

Ponownemu wykorzystywaniu podlegają informacje sektora publicznego:

 1. Udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego
  w Świętochłowicach http://www.bip.swietochlowice.pl.
 2. Udostępnione na stronie internetowej miasta http://www.swietochlowice.pl.
 3. Przekazane na wniosek o ponowne wykorzystywanie.

 

Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego dla informacji udostępnianych w BIP Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach i na stronie internetowej miasta:

Jeśli dla danej informacji udostępnionej w BIP Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach oraz na stronie internetowej miasta nie zostały określone odrębne warunki ponownego wykorzystywania, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej wykorzystujące te informacje w celu ich ponownego wykorzystywania są zobowiązane do:

 1. Poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej.
 2. Udostępniania innym użytkownikom informacji w pierwotnie pozyskanej formie.
 3. Informowania o przetworzeniu informacji pozyskanej do ponownego wykorzystywania.

 

Warunki ponownego wykorzystywania informacji dla informacji udostępnianych
 na wniosek:

Urząd Miejski w Świętochłowicach określa warunki udostępniania informacji w celu ponownego wykorzystywania odrębnie dla każdego wniosku i przekazuje je wnioskodawcy.

 

Sposób korzystania z informacji spełniających cechy utworu lub stanowiących bazę danych:

Urząd Miejski w Świętochłowicach zapewnia możliwość wykorzystywania utworu lub bazy danych, do celów komercyjnych i niekomercyjnych, tworzenia i rozpowszechniania kopii utworu lub bazy danych, w całości lub we fragmentach oraz wprowadzania zmian
i rozpowszechniania utworów zależnych, pod warunkiem, że nie narusza to ustawy z dnia
4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 666,
z późn. zm.) lub ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz. U. z 2001 r., Nr 128, poz. 1402, z późn. zm.), z zastrzeżeniem praw przysługujących podmiotom trzecim.

W trakcie ponownego wykorzystywania utworu lub bazy danych należy poinformować
o nazwisku, imieniu lub pseudonimie twórcy lub artysty wykonawcy, jeżeli jest znany.

 

Zasady odpowiedzialności Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach:

 1. Urząd Miejski w Świętochłowicach nie ponosi odpowiedzialności za ponowne wykorzystanie udostępnionej lub przekazanej informacji w sposób naruszający obowiązujący porządek prawny.
 2. Urząd Miejski wŚwiętochłowicach nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie informacji będącej utworem lub bazą danych przez podmiot ponownie wykorzystujący informację w zakresie przekraczającym uprawnienia do wykorzystania utworu lub bazy danych przysługujące tutejszemu Urzędowi.

 

Tryb wnioskowy:

 1. Udostępnienie informacji w celu ich ponownego wykorzystywania następuje na wniosek w przypadkach gdy:

- informacja nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej tutejszego Urzędu,
- informacja została udostępniona w sposób inny niż określony powyżej i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłaty za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat,

- wnioskodawca zamierza wykorzystywać informację na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone.

 1. Wniosek może dotyczyć umożliwienia, przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, ponownego wykorzystywania, w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym, informacji sektora publicznego gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym podmiotu zobowiązanego.
 2. Wniosek wniesiony w postaci papierowej lub elektronicznej, musi zawierać w szczególności:
  1) nazwę podmiotu zobowiązanego,
  2) informacje o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi do wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub w formie wskazanych we wniosku,
  3) wskazanie informacji sektora publicznego, która będzie ponownie wykorzystywana, a jeżeli jest już udostępniona lub przekazana, warunki, na jakich ma być ponownie wykorzystywana oraz źródło udostępnienia lub przekazania,
  4) wskazanie celu ponownego wykorzystywania (komercyjny albo niekomercyjny),
  w tym określenia rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług,
  5) wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej, także wskazanie formatu danych,
  6) wskazanie sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie została udostępniona lub przekazana w inny sposób, albo sposobu dostępu do informacji gromadzonych w systemie teleinformatycznym podmiotu zobowiązanego.

  Wniosek o ponowne wykorzystywanie, w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym, informacji sektora publicznego gromadzonych i przechowywanych
  w systemie teleinformatycznym podmiotu zobowiązanego zawiera także wskazanie okresu, przez który podmiot zobowiązany będzie umożliwiał ponowne wykorzystywanie.
 3. W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku, wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni
  od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
 4. Wniosek rozpatruje się niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli wniosek nie może zostać rozpatrzony w terminie 14 dni, podmiot zobowiązany zawiadamia w tym terminie wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia oraz terminie, w jakim rozpatrzy wniosek, nie dłuższym jednak niż
  2 miesiące od dnia złożenia tego wniosku.

 

Opłaty:

 1. Urząd Miejski w Świętochłowicach udostępnia informacje sektora publicznego lub przekazuje w celu ich ponownego wykorzystywania bezpłatnie.
 2. Urząd Miejski w Świętochłowicach może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub
  w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.
 3. Ustalając wysokość opłaty uwzględnia się koszty przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosków o ponowne wykorzystywanie, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji. Łączna wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania
  w określony sposób i w określonej formie.

 

Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania, określenia warunków ponownego wykorzystywania lub wysokości opłaty:

 1. Wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej i/lub wysokość opłat za ponowne wykorzystywanie może, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić podmiot zobowiązany
  o przyjęciu oferty. Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.
 2. W przypadku otrzymania sprzeciwu Prezydent Miasta Świętochłowice, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystanie.
 3. Prezydent Miasta Świętochłowice w drodze decyzji odmawia wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, w przypadku gdy prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniom, o których mowa w art. 6 ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.
 4. Prezydent Miasta Świętochłowice może w drodze decyzji odmówić wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, w przypadku o którym mowa w art. 10 ust. 2 ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.
 5. W przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego ze względu na prawa autorskie i prawa pokrewne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 666, z późn. zm.), prawa do baz danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz. U. z 2001 r., Nr 128, poz. 1402, z późn. zm.), przysługujące podmiotom innym niż podmiot zobowiązany, podmiot zobowiązany wskazuje osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która posiada prawa własności intelektualnej, jeżeli jest znana, albo licencjonodawcę, od którego podmiot zobowiązany uzyskał dany przedmiot praw własności intelektualnej.
 6. Do decyzji o odmowie przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania informacji sektor publicznego oraz o wysokości opłat stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r.,
  poz. 23).
 7. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r., poz. 718), z tym, że:
  1) przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi,
  2) skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

 

W zakresie nieobjętym powyższą regulacją zasady udostępniania informacji sektora publicznego celem ich ponownego wykorzystywania w sposób szczegółowy unormowane zostały w ustawie z dnia 11 sierpnia 2021 roku o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego  (Dz. U. z 2021 r., poz. 1641).

Informacja wytworzona przez:
Wydział Organizacji i Kadr , w dniu:  21‑12‑2009 12:42:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Daria Konieczna , w dniu:  21‑12‑2009 12:42:00
Data ostatniej aktualizacji:
21‑01‑2022 13:48:23
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie