Zakup preferencyjny paliwa stałego


Świętochłowice, 8 listopada 2022 r. 

Oświadczenie o przystąpieniu Gminy Świętochłowice do sprzedaży węgla po preferencyjnych cenach dla mieszkańców

Zgodnie z art. 34 ust. 1  ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U z 2022 r. poz. 2236), działając w imieniu i na rzecz Gminy Świętochłowice, deklaruję przystąpienie Gminy Świętochłowice do sprzedaży paliwa stałego (węgla opałowego) po preferencyjnych cenach z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych.

Prezydent Miasta

/-/ Daniel Beger                  

 

Informacja do wniosku o preferencyjny zakup paliwa stałego
1. Maksymalna ilość paliwa stałego dostępna dla jednego gospodarstwa domowego wynosi odpowiednio:
- 1,5 tony, do 31 grudnia 2022 roku,
- 1,5 tony, od 1 stycznia do 30 kwietnia 2023 roku.

W przypadku gdy do 31 grudnia 2022 r. nie dokonano zakupu paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego albo dokonano takiego zakupu w ilości mniejszej niż 1,5 tony, to ilość paliwa stałego niezakupionego w ramach limitu określonego na rok 2022 powiększa limit określony na rok 2023.
2. Proponowany asortyment to: ekogroszek, groszek i orzech, jednak dostępność konkretnego sortymentu będzie uzależniona od posiadanych zasobów na składzie.
3. Cena paliwa stałego przy zakupie preferencyjnym wynosi 1.900,00 zł brutto za 1 tonę.
4. Koszty transportu z miejsca odbioru paliwa stałego do gospodarstwa domowego ponosi wnioskodawca (50,00 zł).
5. Wniosek (wzór do pobrania na dole strony) składa się na piśmie do Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, ul. Katowicka 54, 41-600 Świętochłowice lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, w sposób ciągły jednak nie dłużej niż do 15 kwietnia 2023 roku.
6. Wniosek o zakup rozpatrywany jest w ciągu 7 dni od daty wpływu do Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach.
7. Po złożeniu, wniosek weryfikowany jest przez pracownika merytorycznego Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, pod względem spełnienia przesłanek do wypłaty dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym, lub pozytywnego rozpatrzenia wniosku o wypłatę na rzecz tego gospodarstwa domowego dodatku węglowego, lub w przypadku nie złożenia wniosku o wypłatę dodatku węglowego weryfikację zgłoszenia lub wpisania głównego źródła ogrzewania w centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438 ze zm.).
8. Po pozytywnej weryfikacji, wnioskodawca informowany jest w formie telefonicznej i/lub mailowej, na wskazany we wniosku adres, o zakwalifikowaniu wniosku do zakupu preferencyjnego. Następnie wnioskodawca zobowiązany jest dokonać zapłaty za wnioskowaną ilość paliwa stałego gotówką, kartą lub przelewem na wskazany rachunek bankowy.
9. Po dokonaniu płatności i jej zaksięgowaniu na rachunku wystawiona jest faktura VAT, która upoważnia do odbioru paliwa stałego. W treści faktury zawarta jest ilość i rodzaj zakupionego paliwa w ramach zakupu preferencyjnego.
10. Miejscem odbioru paliwa stałego jest skład opału  przy ul. Kokotek 20 w Rudzie Śląskiej.                          

Dane kontaktowe:

Urząd Miejski w Świętochłowicach
tel.: 32/3491816; e-mail: wegiel@swietochlowice.pl

WęgloSzulc Schulc Natalia Popanda
ul. Świerczyny 14 a/3; 41-605 Świętochłowice
skład opału: ul. Kokotek 20; 41-700 Ruda Śląska
tel.: 534-885-850, 669-833-049; e-mail: wegloszulc@gmail.com

                                 

KTO MOŻE KUPIĆ WĘGIEL?

Osoby, które otrzymały dodatek węglowy w wysokości 3.000 zł na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym lub osoby, które nie wystąpiły o wypłatę dodatku węglowego, ale są uprawnione do jego otrzymania.

W JAKIEJ CENIE MOŻNA KUPIĆ WĘGIEL?

Jeżeli cena zakupu 1 tony węgla opałowego (typu groszek lub orzech) wynosiłaby do 2 000,00 zł brutto*, to prosimy o wskazanie ile Pan/Pani chce zakupić węgla i kiedy? Możliwe zamówienie to 1 tona lub 1,5 tony. Cena węgla nie obejmuje kosztów transportu do odbiorcy na terenie miasta.

JAK WYGLĄDA PROCES ZAKUPU WĘGLA?

Jeśli chce Pan/Pani kupić węgiel, to pierwszym krokiem jest wypełnienie poniższej deklaracji. Pozwoli to nam oszacować ile węgla musimy zamówić. Na podstawie wyników ankiety, podjęta zostanie ostateczna decyzja o formie realizacji programu. W przypadku znaczącego zainteresowania, Urząd Miejski w Świętochłowicach wdroży procedurę składania wniosków o zakup węgla na preferencyjnych zasadach. Decyzja i szczegółowe zasady składania wniosków zostaną podane do publicznej wiadomości. Poniżej znajdziecie Państwo odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania:

Gdzie odbiorę węgiel?

Węgiel będzie do odbioru w MPGK w Świętochłowicach sp. z o.o. Ustalenie czasu i miejsca odbioru nastąpi po pozytywnej weryfikacji wniosku.

Czy jest możliwość zapłacenia za węgiel po odbiorze?

Nie. Zakup węgla jest możliwy jedynie poprzez przedpłatę.

Czy węgiel posiada odpowiednie certyfikaty?

Węgiel posiada odpowiednie certyfikaty. Badania węgla przeprowadzają niezależne i akredytowane laboratoria. Całkowitą odpowiedzialność za jakość węgla ponosi podmiot wprowadzający do obrotu.

Jakie dokumenty są potrzebne do zawarcia umowy?

Do zawarcia umowy sprzedaży węgla niezbędne jest złożenie wniosku.

Jakie rodzaje węgla są dostępne?

W ofercie dostępny jest groszek i orzech.

Czy muszę sam organizować transport?

Za transport odpowiada odbiorca lub może być zorganizowany, za dodatkową opłatą.

Jaki jest czas realizacji zamówienia?

Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od ilości dostępnego węgla w MPGK w Świętochłowicach sp. z o.o. i terminów dostaw od podmiotu wprowadzającego węgiel do obrotu.

Ile maksymalnie węgla mogę zakupić?

Minister właściwy do spraw aktywów państwowych określił, w drodze rozporządzenia, ilość paliwa stałego dostępną dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego odpowiednio w okresie:

• 1,5 tony do 31 grudnia 2022 r.

• 1,5 tony od 1 stycznia do 30 kwietnia 2023 r.

Czy mogę gdzieś sprawdzić status zamówienia?

Status realizacji zamówienia można będzie sprawdzić, dzwoniąc na numer infolinii, obsługiwany przez podmiot wyznaczony przez gminę do realizacji zadania dostawy węgla.

Czy mogę zwrócić towar?

Towar może zostać zwrócony, w przypadku gdy, w świetle powszechnie obowiązujących przepisów prawa, nabywca ma prawo do skorzystania z uprawnień przysługujących konsumentowi.

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwiecień 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018r o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) informujemy, że:

Administratorem Danych Osobowych jest: Prezydent Miasta Świętochłowice.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych pod adresem poczty elektronicznej: iod@swietochlowice.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

Przetwarzanie danych odbywa się w związku z realizacją zadania gminy polegającego na preferencyjnej sprzedaży paliwa stałego dla gospodarstw domowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. poz. 2236).

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą komórki i jednostki organizacyjne Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach oraz podmioty współpracujące z Urzędem na mocy zawartych umów, a także zewnętrzne organy i instytucje na mocy obowiązujących przepisów prawa.

Dane nie są profilowane ani przekazywane za granicę.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. 

Pełne informacje na temat Pani/Pana danych osobowych oraz przysługujących Pani/Panu praw udzielane są w siedzibie Administratora, można o nie pytać osobiście, listownie lub mailowo na adres Inspektora Ochrony Danych:  iod@swietochlowice.pl

Przysługuje Pani/Panu prawo skargi do organu nadzorczego, tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
33KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
180KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
180KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
33KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Oświadczenie Gminy Świętochłowice
08‑11‑2022 12:52:09
Oświadczenie o przystąpieniu Gminy Świętochłowice do sprzedaży węgla po preferencyjnych cenach dla mieszkańców
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
35KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Deklaracja
08‑11‑2022 12:45:10
Wstępna deklaracja zapotrzebowania na węgiel opałowy
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
20KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Hanna Jancewicz - Burak
email: h.jancewicz@swietochlowice.pl tel.:(032) 3491 848 fax: (032) 3491 848
, w dniu:  08‑11‑2022 12:12:13
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Adam Hadaś
email: a.hadas@swietochlowice.pl tel.:admin
, w dniu:  08‑11‑2022 12:12:13
Data ostatniej aktualizacji:
03‑02‑2023 12:12:11
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie