Straż Miejska


W związku z zapisami art. 22 Ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 125) informujemy, że:


1.    Administratorem danych osobowych jest Komendant Straży Miejskiej w Świętochłowicach z siedzibą: Katowicka 54a, 41-600 Świętochłowice.
2.    Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych pod adresem poczty elektronicznej: iod@swietochlowice.pl    
3.    Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań ustawowych Straży Miejskiej na podstawie. art. 10.1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 928 z późn. zm.).
4.    Straż Miejska zgodnie z art. 10a Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 928 z późn. zm.), w celu realizacji ustawowych zadań może przetwarzać dane osobowe, bez wiedzy i zgody osoby, której dane te dotyczą, uzyskane:

a.    w wyniku wykonywania czynności podejmowanych w postępowaniu w sprawach o wykroczenia;
b.    z rejestrów, ewidencji i zbiorów, do których straż posiada dostęp na podstawie odrębnych przepisów.

5.    Osoba, której dane dotyczą, ma prawo:

a.    do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
b.    do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy RODO.

6.    Informujemy,  że   Straż   Miejska   w   Świętochłowicach,    w  celu  utrwalenia  dowodów       
popełnienia wykroczenia, może stosować:

a.    kamery (rejestracja przebiegu interwencji),
b.    aparaty fotograficzne (dokumentowanie wykroczeń).
c.    inne środki techniczne zgodnie z przepisami obowiązującego prawa

7.    W przypadku  dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych można się z nami skontaktować pod adresem: Katowicka 54a, 41-600 Świętochłowice lub za pomocą adresu mailowego: sm@swietochlowice.pl

 

Informacja wytworzona przez:
Mirosław Karwot , w dniu:  07‑05‑2019 12:03:15
Informacja wprowadzona do BIP przez:
admin UM
email: inf@swietochlowice.pl tel.:ahadas
, w dniu:  07‑05‑2019 12:03:15
Data ostatniej aktualizacji:
29‑09‑2020 07:48:27
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive