Monitoring wizyjny


Zgodnie z art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) (RODO) informujemy, że:


1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach jest: Prezydent Miasta Świętochłowice, ul. Katowicka 54, 41-600 Świętochłowice.
2.    Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych pod adresem poczty elektronicznej: iod@swietochlowice.pl.
3.    Monitoringiem wizyjnym objęty jest obszar obiektu: Urząd Miasta Świętochłowice zlokalizowany przy ul. Katowickiej 54 w Świętochłowicach.
4.    W zakres objęty monitoringiem wizyjnym w obiekcie Urzędu Miasta Świętochłowice wchodzą: budynek Administratora (wejście/wyjście, korytarze, klatki schodowe, pomieszczenia wewnątrz, obszar wokół budynku (chodniki, parkingi).
5.    Wszystkie dane rejestrowane poprzez kamery monitoringu wizyjnego zapisywane są na rejestratorze danych i są dostępne maksymalnie przez 30 dni. Po tym terminie dane zostają automatycznie nadpisywane.
6.    Rejestracji i zapisowi danych na nośniku podlega tylko obraz (bez dźwięku).
7.    Monitoring prowadzony jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia.
8.    Administrator zabezpiecza zdarzenia zarejestrowane przez monitoring wizyjny, które zagrażają bezpieczeństwu, życiu i zdrowiu mieszkańców, niszczeniu i kradzieży mienia dla celów dowodowych:

a) na wniosek osób trzecich,
b) na wniosek organów prowadzących postępowania,
c) na wniosek podmiotów upoważnionych przepisami prawa.

9.    Każdorazowe zabezpieczenie zdarzeń zarejestrowanych przez monitoring wizyjny odbywa się na pisemny wniosek złożony do Administratora.
10.    Zabezpieczone dane z monitoringu wizyjnego są udostępniane tylko organom prowadzącym postępowanie w sprawie zarejestrowanego zdarzenia np. policji, prokuraturze, sądom, które działają na podstawie odrębnych przepisów.
11.    Pani/Pana dane osobowe znajdują się w zbiorze danych Administratora i przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania.
12.    Ma Pani/Pan ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy  uzna Pani/Pan,  że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r PE i Rady (RODO).
13.    W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie wykonywał procesu profilowania.
14.    Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

 

Informacja wytworzona przez:
Mirosław Karwot , w dniu:  29‑09‑2020 08:28:47
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Paweł Marcin Nowak
email: p.nowak@swietochlowice.pl
, w dniu:  29‑09‑2020 08:28:47
Data ostatniej aktualizacji:
29‑09‑2020 08:32:55
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie