Zadania i uprawnienia Prezydenta Miasta


Zadania i uprawnienia Prezydenta Miasta

Zadania i uprawnienia prezydenta miasta określa ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (z późn. zmianami).

Art. 26 ustawy mówi, że:


 1. Organem wykonawczym gminy jest wójt.
 2. Kadencja wójta rozpoczyna się w dniu rozpoczęcia kadencji rady gminy lub wyboru go przez radę gminy i upływa z dniem upływu kadencji rady gminy.
 3. W miastach powyżej 100 000 mieszkańców organem wykonawczym jest prezydent miasta. Dotyczy to również miast, w których do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy prezydent miasta był organem wykonawczo-zarządzającym.

Art. 26a uprawnia prezydenta miasta do powołania swoich zastępców: "Wójt, w drodze zarządzenia, powołuje oraz odwołuje swojego zastępcę lub zastępców i określa ich liczbę".

 1. Artykuły 30-33 określają zadania prezydenta miasta (wójta): Wójt wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa.
 2. Do zadań wójta (prezydenta miasta) należy w szczególności:
  • przygotowywanie projektów uchwał rady gminy,
  • określanie sposobu wykonywania uchwał,
  • gospodarowanie mieniem komunalnym,
  • wykonywanie budżetu,
  • zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
 3. W realizacji zadań własnych gminy wójt podlega wyłącznie radzie gminy.

Art. 31 stanowi, że prezydent miasta kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

 • Art. 31 mówi o zadaniach prezydenta dotyczących bezpieczeństwa i sytuacji zagrożenia: prezydent miasta opracowuje plan operacyjny ochrony przed powodzią oraz ogłasza i odwołuje pogotowie i alarm przeciwpowodziowy.
 • Jeżeli w inny sposób nie można usunąć bezpośredniego niebezpieczeństwa dla życia ludzi lub dla mienia prezydent miasta może zarządzić ewakuację z obszarów bezpośrednio zagrożonych.
 • W przypadku wprowadzenia stanu klęski żywiołowej prezydent miasta działa na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 1. Art. 33 z kolei mówi, że: Wójt wykonuje zadania przy pomocy urzędu gminy.
 2. Organizację i zasady funkcjonowania urzędu gminy określa regulamin organizacyjny, nadany przez wójta w drodze zarządzenia.
 3. Kierownikiem urzędu jest wójt.
 4. Wójt może powierzyć prowadzenie określonych spraw gminy w swoim imieniu zastępcy wójta lub sekretarzowi gminy.
 5. Kierownik urzędu wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
 6. Status prawny pracowników samorządowych określa odrębna ustawa.
Informacja wytworzona przez:
Daria Konieczna , w dniu:  06‑01‑2010 09:25:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Daria Konieczna , w dniu:  06‑01‑2010 09:25:00
Data ostatniej aktualizacji:
06‑01‑2010 09:31:53
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie