Nabór do przedszkoli publicznych


KOMUNIKAT

Zasady naboru do przedszkoli publicznych w Gminie Świętochłowice na rok szkolny 2015/2016Dnia18stycznia2014rokuweszławżycienowelizacjaustawyosystemieoświatywzakresiezasadikryteriówrekrutacjidoprzedszkoli,szkół i placówek oświatowych(Dz.U.2014,poz.7). W związku z powyższym,dyrektorzy placówek w porozumieniu z Prezydentem Miasta ustalili terminy rekrutacji do przedszkoli samorządowych narokszkolny2015/2016.

 

Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną w dotychczasowym przedszkolu nie biorą udziału w rekrutacji-rodzice składają jedynie DEKLARACJĘ NA KOLEJNY ROK SZKOLNY O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO wtymprzedszkolu.Deklaracjetenależyzłożyćwprzedszkoluwterminie7dnipoprzedzającychterminrozpoczęciapostępowaniarekrutacyjnegoczyli do dnia 13marca 2015 roku. Niezłożenie deklaracji jest jednoznacznezrezygnacjązmiejscawdotychczasowymprzedszkoluoddnia1wrześniarokuszkolnego 2015/2016.

Nabór na rok szkolny 2015/2016 prowadzony jest na wolne miejscaw przedszkolu.

Naboremnanowyrokszkolnyobjęte:
-
Dzieciwwiekuod3do5lat
-Dzieciwwieku6lat,którymnapodstawieopiniiporadnipsychologiczno-pedagogicznejodroczonospełnianieobowiązkuszkolnego.Wniosekoprzyjęciedoprzedszkolamożnazłożyćdoniewięcejniż3wybranychprzedszkoli.Wewniosku,oprzyjęciedoprzedszkola,określasiękolejnośćwybranychprzedszkoli,wporządkuodnajbardziejdonajmniejpreferowanych (kolejność wybranych przedszkoli w każdym składanym wniosku winna pozostać taka sama).Downioskunależy dołączyćdokumentyioświadczenia,potwierdzającespełnianieprzez kandydatakryteriówrekrutacyjnych.


KRYTERIANABORUDZIECIDOPRZEDSZKOLI

WpierwszejkolejnościdoprzedszkolaprzyjmujesiękandydatówzamieszkującychnaobszarzeGminyŚwiętochłowice.Wprzypadkuwiększejliczbykandydatówspełniającychwarunek,októrymmowapowyżej,niżliczbawolnychmiejscwpublicznymprzedszkolu,napierwszymetapiepostępowaniarekrutacyjnegobranepoduwagęłącznienastępującekryteria:

IETAPREKRUTACJI

  1. - wielodzietnośćrodzinykandydata(oznaczatorodzinęwychowującątrojeiwięcejdzieci);

  2. - niepełnosprawnośćkandydata;

  3. - niepełnosprawnośćjednegozrodzicówkandydata;

  4. - niepełnosprawnośćobojgarodzicówkandydata;

  5. - niepełnosprawnośćrodzeństwakandydata;

  6. - samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (oznaczatowychowywaniedzieckaprzezpannę,kawalera,wdowę,wdowca,osobępozostającąwseparacjiorzeczonejprawomocnymwyrokiemsądu,osobęrozwiedzioną,chybażeosobatakawychowujewspólnieconajmniejjednodzieckozjegorodzicem);

  7. - objęciekandydatapieczązastępczą.

  8. Kryteriatemająjednakowąwartość.


IIETAPREKRUTACJI

Wprzypadkurównorzędnychwynikówuzyskanychnapierwszymetapiepostępowaniarekrutacyjnegolubjeżelipozakończeniutegoetapudanepubliczneprzedszkolenadaldysponujewolnymimiejscami,nadrugimetapiepostępowaniarekrutacyjnegosąbranepoduwagękryterianaboruwrazzliczbąpunktówzaposzczególne kryteria, określone Uchwałą Nr VI/54/15 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 4 marca 2015 roku.

Wdrugimetapiepostępowaniarekrutacyjnegobranesąpoduwagęnastępującekryteria:

1.

Dziecko 5 i 4 letnie oraz dziecko z odroczonym obowiązkiem szkolnym ubiegające się o przyjęcie do przedszkola


65pkt

2.

 

 

 

 

Dziecko, którego obojerodzice pracują zawodowo/studiują w systemiestacjonarnym. Kryterium stosuje się również w przypadku dziecka wychowywanego przez jednegopracującego zawodowo/studiującego
w systemie
stacjonarnym, rodzica


30 pkt

3.

Dziecko zamieszkuje na terenie, obejmującym obwody szkół podstawowych, które w swoim zasięgu terytorialnym posiadają przedszkole, do którego składa wniosek


15pkt

4.

Dziecko którego rodzeństwo jest w roku szkolnym 2014/2015 wychowankiem przedszkola, do którego składa wniosek.


10 pkt

5.

Dziecko które korzysta w roku szkolnym 2014/2015 z opieki żłobkowej

5pkt


Kandydaci, zamieszkalipozaobszaremGminyŚwiętochłowicemogąbyćprzyjęcidopublicznegoprzedszkolanaterenienaszejgminy,jeżelipoprzeprowadzeniupostępowania rekrutacyjnegoj.w., gminanadaldysponujewolnymimiejscamiwtymprzedszkolu.WprzypadkuwiększejliczbykandydatówzamieszkałychpozaobszaremGminyŚwiętochłowiceprzeprowadzasiępostępowanierekrutacyjne.Wytycznestosujesięodpowiednio.

DOKUMENTYI OŚWIADCZENIAPOTWIERDZAJĄCESPEŁNIANIEPRZEZKANDYDATA KRYTERIÓW REKRUTACYJNYCH,DOŁĄCZONEDO WNIOSKU

Wcelupotwierdzeniakryteriówrekrutacyjnychniezbędnejestzłożenie przezrodzicastosownychdokumentów.


KRYTERIAIETAPU:

-oświadczenieowielodzietnościrodzinykandydata-składającyoświadczeniejestobowiązanydozawarciawnimklauzulinastępującejtreści:
"Jestemświadomyodpowiedzialnościkarnejzazłożeniefałszywegooświadczenia";- orzeczenieopotrzebiekształceniaspecjalnegowydanezewzględunaniepełnosprawność,orzeczenieoniepełnosprawnościlubostopniuniepełnosprawnościluborzeczenierównoważnewrozumieniuprzepisówustawy
zdnia27sierpnia1997r.orehabilitacjizawodowejispołecznejorazzatrudnianiuosóbniepełnosprawnych(Dz.U.2011.127.721ze zm.);
- prawomocnywyroksądurodzinnegoorzekającyrozwódlubseparacjęlubaktzgonuorazoświadczenieosamotnymwychowywaniudzieckaorazniewychowywaniużadnegodzieckawspólniezjegorodzicem;- dokumentpoświadczającyobjęciedzieckapieczązastępczązgodniezustawązdnia9czerwca2011r.owspieraniurodzinyisystemiepieczyzastępczej(Dz.U.2013.135zezm.).


Dokumenty te składane są w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego, zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, odpisu lub wyciągu z dokumentu lub w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

KRYTERIAIIETAPU:

Wcelupotwierdzeniaspełnianieprzezkandydatakryteriówokreślonychwdrugimetapiepostępowania,należyzłożyćodpowiednieoświadczenia lub zaświadczenia.- Dokument poświadczający zatrudnienie(od każdego z rodziców):zaświadczenie z zakładu pracy, w przypadku samozatrudnienia aktualny wpisdo działalności gospodarczej,poświadczenie rozliczania się z ZUSem lubUrzędem Skarbowym, itp. / zaświadczenie zuczelni zawierająceinformacje o stacjonarnym systemiestudiów;- Zaświadczenie wydane przez żłobek o korzystaniu z opieki żłobkowej w roku szkolnym 2014/2015.

Składającyoświadczeniejestobowiązanydozawarciawnimklauzulinastępującejtreści:

"Jestemświadomyodpowiedzialnościkarnejzazłożeniefałszywegooświadczenia".


TERMINYPOSTĘPOWANIAREKRUTACYJNEGODO PRZEDSZKOLA

Ustalono następujące terminy postępowania rekrutacyjnego, terminy składaniadokumentóworazterminypostępowaniauzupełniającego:

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

1.

Składanie wniosku wraz z załącznikami


od 16.03.2015 r.
do 31.03.2015 r.

2.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych


22.04.2015 r.
godz. 09.00

3.

Potwierdzenie przez rodziców (opiekunów prawnych) kandydata woli przyjęcia do przedszkola


od 22.04.2015 r.
do 29.04.2015 r.
do godz. 15.00

4.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych


06.05.2015 r.
godz. 09.00

 

 

TERMINPOSTĘPOWANIAUZUPEŁNIAJĄCEGONAWOLNEMIEJSCA:

 


Lp.

Rodzaj czynności

Termin postępowania uzupełniającego

1.

Składanie wniosku wraz z załącznikami


od 03.06.2015 r.
do 10.06.2015 r.

2.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych


17.06.2015 r.
godz. 09.00

3.

Potwierdzenie przez rodziców (opiekunów prawnych) kandydata woli przyjęcia do przedszkola


od 17.06.2015 r.
do 24.06.2015 r.
do godz. 15.00

4.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych


30.06.2015r.
godz. 09.00

TRYB ODWOŁAWCZY

1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego przedszkola.

2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

3. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora publicznego przedszkola, odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

4. Dyrektor publicznego przedszkola, rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

5. Na rozstrzygnięcie dyrektora danego publicznego przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
55KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
image/jpeg
Rozmiar:
532KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
image/jpeg
Rozmiar:
292KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
443KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
image/jpeg
Rozmiar:
1MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
image/jpeg
Rozmiar:
595KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
170KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
image/jpeg
Rozmiar:
595KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
image/jpeg
Rozmiar:
165KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
image/jpeg
Rozmiar:
274KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 12 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Wydział Edukacji , w dniu:  07‑01‑2010 15:57:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Daria Konieczna , w dniu:  07‑01‑2010 15:57:00
Data ostatniej aktualizacji:
08‑03‑2016 10:09:57
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie