Powołanie Centrum Powiadamiania Ratunkowego


ZARZĄDZENIE NR 340/03
PREZYDENTA MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE
z dnia 9.12.2003w sprawie : powołania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Świętochłowicach


Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 15 i 16 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowy (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1592
z późniejszymi zmianami), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r.
o stanie klęski żywiołowej (Dz.U. Nr 62 poz. 558 z późniejszymi zmianami) oraz § 4 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2002 r.
w sprawie sposobu tworzenia gminnego zespołu reagowania , powiatowego
i wojewódzkiego zespołu reagowania kryzysowego oraz Rządowego Zespołu Koordynacji Kryzysowej i ich funkcjonowania (Dz. U. Nr 215 poz. 1818).


zarządzam co następuje :

§ 1

Powołuję Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego będące komórką organizacyjną Prezydenta Miasta Świętochłowice

§ 2

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego tworzy się na bazie zintegrowanego stanowiska dyspozytorskiego służb ratowniczych - CPR

§ 3

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego staje się miejscem działalności Zespołu Reagowania Kryzysowego

§ 4

Ustalam "Regulamin organizacyjny Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego" - załącznik nr 1

§ 5

Ustalam lokalizację Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego
w Strażnicy Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Harcerskiej 16
w Świętochłowicach

§ 6

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności oraz Komendantowi Miejskiemu Państwowej Straży Pożarnej

§ 7

Traci moc Zarządzenie Nr 3/2001 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 20 lutego 2001 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Świętochłowicach

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Informacja wytworzona przez:
Daria Konieczna , w dniu:  13‑01‑2010 20:32:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Daria Konieczna , w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
13‑01‑2010 20:34:51
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive