Stypendia dla uczniów i studentów zamieszkałych w Świętochłowicach


Zasady udzielania stypendiów dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych określa Uchwała nr XLIX/354/2010 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 10 marca 2010 roku.
Zasady udzielania stypendiów dla studentów określa Uchwała nr XLIX/353/2010 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 10 marca 2010 roku.

Regulamin
przyznawania i udzielania stypendiów
dla uczniów i studentów Świętochłowic.

1. Stypendium może otrzymać uczeń gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej / student studiów dziennych zamieszkały na stałe w Świętochłowicach.

2. Warunkiem otrzymania stypendium jest uzyskanie przez ucznia średniej rocznych ocen klasyfikacyjnych wynoszącej minimum 5,0 a przez studenta średniej rocznych ocen klasyfikacyjnych 4,8 oraz posiadanie wybitnych i konkretnych osiągnięć w danym przedmiocie lub w danej dziedzinie.

3. Niezależnie od warunków określonych w punkcie 2 kandydat do stypendium, powinien mieć roczną ocenę z zachowania co najmniej dobrą.

4. Stypendium może być przyznane nie wcześniej niż po pierwszym roku nauki w danym typie szkoły lub uczelni.

5. O stypendium może wnioskować :

  • dyrektor szkoły,

  • uczeń / student

  • rodzic lub opiekun prawny ucznia / studenta.

6. Wniosek powinien zawierać :

  • uzasadnienie,

  • opinię szkoły / uczelni,

  • zaświadczenie z uczelni o osiągniętych wynikach w nauce,

  • potwierdzoną przez szkołę kopię świadectwa,

  • potwierdzoną przez szkołę / uczelnię dokumentację osiągnięć.

7. Uczniowie - wnioski należy składać do 15 lipca każdego roku w miejscu wskazanym przez Prezydenta Miasta,

Studenci - wnioski należy składać do 30 września w miejscu wskazanym przez Prezydenta Miasta.

8. Stypendium przyznaje się na okres 10 miesięcy, tj. od 1miesiąca roku szkolnego / akademickiego, za osiągnięcia uzyskane w roku szkolnym / akademickim poprzedzającym rok wypłacania / uzyskania stypendium.

9. Stypendium jest wypłacane do dnia 10. każdego miesiąca.

10. Uczniowi / studentowi który spełnia kryteria określone w punkcie 2 i 3 Regulaminu w roku, w którym kończy szkołę gimnazjalną, ponadgimnazjalną / studia - zamiast stypendium, o którym mowa wyżej - może być przyznana jednorazowa nagroda w wysokości równowartości 10 stypendiów określonych w § 2 uchwały.

11. W szczególnie uzasadnionych przypadkach stypendium może być cofnięte po zasięgnięciu opinii Komisji.

12. O przyznaniu lub cofnięciu stypendium, jego wysokości i terminie oraz miejscu wypłaty, uczeń / student zostanie powiadomiony pisemnie.

Informacja wytworzona przez:
Wydział Edukacji , w dniu:  07‑01‑2010 15:22:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Daria Konieczna , w dniu:  07‑01‑2010 15:22:00
Data ostatniej aktualizacji:
09‑04‑2010 08:51:41
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie